KIERUNEK:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

II stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

1,5 roku lub 2 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

OPIS KIERUNKU

Czterosemestralne (2 letnie) studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż inżynieria środowiska (nabór na semestr zimowy; semestr pierwszy w formie niestacjonarnej, a od semestru drugiego możliwość kontynuacji studiów w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej).

 

UWAGA

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków inżynieria środowiska, budownictwo oraz kierunków pokrewnych, posiadający tytuł inżyniera mogą ubiegać się o przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia, na kierunek inżynieria środowiska. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie odbywał się na semestr letni. Absolwenci kierunków innych niż inżynieria środowiska zobowiązani będą do zaliczenia różnic programowych uzupełniających efekty uczenia się.

Specjalność POWIETRZE, WODA I ŚCIEKI

Program studiów zakłada solidne poznanie podstaw na poziomie magisterskim. Na tych mocnych podstawach studenci dokonują wyboru zajęć z obszernej listy przedmiotów specjalnościowych. Pozwoli to przyszłym absolwentom dopasować się do bardzo zróżnicowanych potrzeb rynku pracy, a w wielu przypadkach – do potrzeb ich aktualnego miejsca pracy. Semestr ostatni jest całkowicie poświęcony wykonaniu pracy dyplomowej.

Program studiów trwających 4 semestry jest bogatszy od studiów trwających 3 semestry o jeden semestr. W dodatkowym semestrze studenci poznają w skróconej formie wszystkie przedmioty wchodzące w minimum wiedzy inżynierskiej.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz posiadają umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, m.in. z programów komputerowego wspomagania projektowania, obliczania oczyszczalni ścieków, urządzeń ochrony powietrza, hałasu, opłat środowiskowych oraz programów statystycznych niezbędnych w monitoringu środowiska. Stanowi to bardzo dobrą podstawę do podjęcia dalszych studiów na trzecim stopniu kształcenia, w ramach studiów doktoranckich.

Ważną cechą studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do tzw. uprawnień budowlanych), koniecznych do prowadzenia samodzielnej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, kierowania i nadzoru inwestycji budowlanych.

PRZYKŁADOWE PLANY STUDIÓW

PARTNERZY KIERUNKU

PRACA PO STUDIACH
  • instytucjach i firmach krajowych i zagranicznych, związanych zarówno z różnymi dziedzinami gospodarki, jak i z różnymi strukturami administracji państwowej i samorządowej
  • w biurach projektów
  • przedsiębiorstwach budowlanych
  • urzędach państwowych i samorządowych
  • jednostkach monitorujących stan środowiska naturalnego i nim zarządzających
KADRA
prof. dr hab. inż.
Henryk Bem
prof. dr hab. inż.
Mieczysław Gostomczyk
prof. dr hab. inż.
Janusz Jeżowiecki
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodziński
prof. dr hab. inż.
Tomasz Winnicki
prof. dr hab. inż.
Roman Zarzycki
dr inż.
Maria Chojnacka
dr inż.
Bogdan Derbiszewski
dr inż.
Zbigniew Irzyniec
dr inż.
Beata Pawłowska
dr
Stanisław Plebański
dr inż.
Wojciech Pyć
dr inż.
Marek Tomalczyk
mgr
Sławomira Janiak
mgr inż.
Jerzy Machlański
mgr inż.
Daria Mazurek
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY