KIERUNEK:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

STUDIA DUALNE

Dzięki bliskiej współpracy z największymi przedsiębiorstwami w okolicy, oraz mając na względzie praktyczny aspekt kształcenia, uczelnia na wszystkich kierunkach gwarantuje szeroki dostęp do zajęć praktycznych. Zajęcia, już od drugiego roku, studenci realizują bezpośrednio w przedsiębiorstwach, gdzie mogą na bieżąco konfrontować zdobytą wiedze z realiami panującymi w firmach.

Dualny proces kształcenia przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy. Często po odbytych praktykach studenci otrzymują propozycje dalszej współpracy w przedsiębiorstwie.Absolwenci kierunku posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień dotyczących budowy maszyn, procesów technologicznych powiązanych z wytwarzaniem oraz eksploatacją i diagnostyką maszyn wraz z komputerowym sterowaniem i zarządzaniem.

1. W roku akademickim 2020/2021 studia dualne są adresowane do studentów rozpoczynających studia I stopnia na kierunku: mechanika i budowa maszyn.

2. Przez pierwsze dwa semestry nauka odbywa się tylko w ramach zajęć dydaktycznych w uczelni.

3. W II semestrze (kwiecień, maj) odbędą się wizyty studyjne w zakładach pracy i rekrutacja na dualny system kształcenia dla zainteresowanych studentów. Zakład może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną ze studentami.

4. Student rozpoczyna praktykę zawodową od III semestru. Zajęcia dydaktyczne i praktyka zawodowa odbywają się wg następującego schematu:

 

Semestr Zajęcia dydaktyczne – dni Praktyka zawodowa – dni Godziny
III 3 2 240
IV 3 2 240
V 3 2 240
VI 3 2 240
VII 1 4 480
Suma 1440

 

5. Studenci biorą udział w praktyce zawodowej o łącznym wymiarze 1440 godzin (od III do VII semestru). Taki wymiar godzin praktyki przez cały jej okres stanowi ok. 0,3 etatu. Do ww. godzin wlicza się obligatoryjną, sześciomiesięczną studencką praktykę zawodową, wynikającą z ustawy.

6. Studenci otrzymują wynagrodzenie.

7. Wynagrodzenie dla studenta za praktykę zawodową jest wypłacane w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, zawartą z danym zakładem pracy. Istnieje również możliwość wynagrodzenia dodatkowego – wypłacanego przez pracodawcę za dodatkową pracę wykonaną przez studenta, która została mu zlecona (na zasadach ustalonych pomiędzy pracodawcą a studentem).

8. Efektem odbytych zajęć dydaktycznych i praktyki realizowanej w systemie dualnym jest praca dyplomowa inżynierska. Tematyka pracy może dotyczyć zagadnień rozwiązywanych w ramach praktyki w zakładzie pracy, tylko za jego wyraźną zgodą.