KIERUNEK:

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Wydział:

Politechniczny

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • matematyka
  • fizyka lub chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

   Specjalność: Technologia żywności. W modułach kierunkowych i specjalnościowych programu kształcenia realizowane są min. technologie przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, technologie produktów piekarskich i cukierniczych, technologia fermentacji, technologia i analiza koncentratów spożywczych, biotechnologia żywności i enzymologia, żywienie człowieka, technologie gastronomiczne, mikrobiologia i higiena produkcji żywności, toksykologia żywności; systemy jakości oraz zarządzanie bezpieczeństwem żywności, projektowanie procesów technologicznych, aparatura i urządzenia przemysłu spożywczego, utrwalanie, opakowalnictwo, przechowalnictwo i transport żywności.

  Perspektywy zawodowe. Absolwent jest przygotowany m.in. do pracy w przedsiębiorstwach jako: kierownik wyższego szczebla np. zakładu, gdzie dba o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa; kierownik średniego szczebla np. zmiany, linii, gdzie nadzoruje pracę podległych mu pracowników oraz koordynuje i nadzoruje przebieg poszczególnych etapów produkcji; kierownik niższego szczebla – brygadzista, główny technolog; specjalista analizy i kontroli jakości.

   Zdobędziesz kompetencję do pracy:
• różnych działach przemysłu spożywczego,
• chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
• placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
• zakładach żywienia zbiorowego,
• przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
• kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych.

  Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gdyż łączą wybrane elementy wiedzy z obszaru nauk technicznych i rolniczych, z dziedzin nauk technicznych, matematycznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych, rolniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych. Główny nurt studiów umożliwia nabycie wiedzy praktycznej – inżynierskiej i technologicznej – z zakresu szeroko rozumianej technologii i inżynierii produkcji żywności, analityki żywności, zasad prawidłowego żywienia człowieka, biotechnologii, mikrobiologii i bezpieczeństwa produkcji żywności, sposobów jej utrwalania, pakowania, przechowywania i transportu, kryteriów i metod oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych produktów żywnościowych, gospodarki cieplnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i produktami ubocznymi z produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego itp. Istotnym uzupełnieniem specjalistycznej wiedzy technologicznej jest dokładne poznanie konstrukcji i zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz zasad projektowania procesów i linii technologicznych

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
prof. dr hab. inż.
Tadeusz Antczak
dr hab. inż.
Lucjan Krala
dr hab.
Joanna Kałuża
dr inż.
Jacek Kowara
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY