Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne
– funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne

Czas trwania:

2 semestry

Opiekun:

mgr Łukasz Mikołajczyk

Forma zajęć:

hybrydowa

Opłaty:

wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400.00 zł

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być pracownicy Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osoby pracujące w instytucjach zajmujących
się rolnictwem.

OPIS KIERUNKU

W trakcie studiów zostaną przedstawione następujące bloki tematyczne:

 

 • PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO I WYPADKOWO, CHOROBOWO, MACIERZYŃSKIEGO
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
 • ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ
 • WYPADKI PRZY PRACY ROLNICZEJ IROLNICZE CHOROBY ZAWODOWE
 • UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ROLNIKÓW
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • STANDARDY DOBREJ ADMINISTRACJI
 • RODO
 • DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI SKŁADKOWYCH I Z TYTUŁU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ
 • PRZESTĘPCZOŚĆ SOCJALNA
 • ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
 • ORZECZNICTWO LEKARSKIE I REHABILITACJA
 • POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNIKA
 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
 • STANDARD PROSTEGO JĘZYKA URZĘDOWEGO
 • E-ADMINISTRACJA, E-PAŃSTWO
 • STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA

PROGRAM

ZASADY NABORU
REKRUTACJA