KIERUNEK:

ELEKTRORADIOLOGIA

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • fizyka
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Elektroradiologia jest związana z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Ta rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Studia na elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG itp. Absolwent przygotowywany jest również do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie Inspektora Ochrony Radiologicznej.

 Zdobędziesz kompetencje w zakresie:

  • posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii,
  • wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej,
  • budowy aparatury medycznej.

Świat się zmienia, a diagnostyka pędzi do przodu. Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania diagnostycznych badań obrazowych, zabiegów terapeutycznych z użyciem promieniowania jonizującego, diagnostyki elektromedycznej. Dynamiczny rozwój technik obrazowania, sprzęt o najwyższych parametrach jakości i nowoczesności wymaga obsługi przez wszechstronnie wykształcony personel. Absolwent elektroradiologii może znaleźć zatrudnienie w zakładach diagnostyki obrazowej i zakładach radioterapii.

PARTNERZY KIERUNKU

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY