KIERUNEK:

ELEKTRORADIOLOGIA

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • fizyka
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Elektroradiologia jest związana z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Ta rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Studia na elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG itp. Absolwent przygotowywany jest również do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie Inspektora Ochrony Radiologicznej.

 Zdobędziesz kompetencje w zakresie:

  • posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii,
  • wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej,
  • budowy aparatury medycznej.

Świat się zmienia, a diagnostyka pędzi do przodu. Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania diagnostycznych badań obrazowych, zabiegów terapeutycznych z użyciem promieniowania jonizującego, diagnostyki elektromedycznej. Dynamiczny rozwój technik obrazowania, sprzęt o najwyższych parametrach jakości i nowoczesności wymaga obsługi przez wszechstronnie wykształcony personel. Absolwent elektroradiologii może znaleźć zatrudnienie w zakładach diagnostyki obrazowej i zakładach radioterapii.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
dr hab. n. med. .
Dariusz Kowalczyk,prof. Akademii Kaliskiej – Kierownik Międzywydziałowej Katedry Inżynierii Mechaniczno – Medycznej
dr hab. n. med.
Ewa Ziółkowska, prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med.
Piotr Wilczek, prof. Akademii Kaliskiej
prof. dr hab.
Stanisław Mitura
prof. dr hab.
Henryk Bem
dr inż. 
Małgorzata Kowalczyk
lek.
Sylwester Nykiel
mgr
Grzegorz Jędroszka
mgr 
Sandra Kubicka-Dziurdzi
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY