KIERUNEK:

Geopolityka

Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

 • dwa wybrane przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów geopolityka należy do dziedziny  nauk społecznych. Studia na tym kierunku mają przynieść odpowiedź na pytanie, jaki jest związek między czynnikami geograficznymi, a rywalizacją polityczną państw o wpływy, władzę i zasoby.  Jakie czynniki miały w historii ludzkości decydujący wpływ na narzucanie władzy politycznej nad przestrzenią. Jak sytuacja ekonomiczna państwa oraz zmiany polityczne i społeczne zachodzące w jego otoczeniu wpływają na bezpieczeństwo państwa. Geopolityka analizuje przyczyny powstawania i upadku państw, mocarstw i imperiów z uwzględnieniem czynników czasowo-przestrzennych. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna podstawowe procesy społeczne i gospodarcze, zachodzące zarówno w państwie jak i poza jego granicami. Rozumie potrzebę uwzględniania czynników geograficznych w analizie bezpieczeństwa państwa oraz racjonalnego  wykorzystania środowiska przyrodniczego dla celów ochrony infrastruktury krytycznej, Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować podstawowe dane o konfliktach na świecie, identyfikować ich przyczyny  oraz oceniać sposoby ich rozwiązania.                         

Posiadając szeroką wiedzę o świecie, stosunkach międzynarodowych                               i społecznych, gospodarczych i militarnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa państwa absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geopolityka jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej na różnych stanowiskach w instytucjach publicznych, służbach mundurowych, w przedsiębiorstwach oraz korporacjach międzynarodowych.

  Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

PARTNERZY KIERUNKU
KADRA
 • dr hab. Piotr Dela
 • dr hab. Jan Posobiec
 • dr hab. Grzegorz Raubo
 • dr hab. Waldemar Ratajczak
 • dr hab. Jarosław Wołejszo
 • dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr Wiesław Jaszczur
 • dr Paweł Kamiński
 • dr Bogumiła Pawlaczyk
 • dr Norbert  Prusiński
 • dr Zuzanna Przyłuska
 • dr Wojciech Winkler
 • dr Sławomir Wronka
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY