KIERUNEK:

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

2 lub 3 semestry

Forma studiów:

niestacjonarne (pomostowe)

Kryterium:

 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Ocena pozytywna

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

OPIS KIERUNKU

Studia pomostowe to studia adresowane do osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz szkół policealnych/pomaturalnych kształcących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Treści programowe oraz założone efekty kształcenia pozwalają studentowi uzyskać objęty standardem zakres kwalifikacji zawodowych. Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

PARTNERZY KIERUNKU


PRACA PO STUDIACH
 • szpitale
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach pomocy społecznej
 • w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia
 • w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, służbach mundurowych (policja, więziennictwo, wojsko)
 • w organach samorządu pielęgniarek i położnych
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY