KIERUNEK:

PIELĘGNIARSTWO

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata lub 3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Ocena pozytywna
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

OPIS KIERUNKU

   Perspektywy zawodowe. Pielęgniarstwo to atrakcyjny kierunek studiów stwarzający możliwość podjęcia pracy w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia. Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba profesjonalnie przygotowana do sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem człowieka, rodziny i szeroko rozumianej populacji. Program studiów pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Pielęgniarstwo jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna umożliwia własny rozwój, systematyczne wzbogacanie wiedzy oraz ciągłe doskonalenie umiejętności praktycznych. Edukacja na tym kierunku kształcenia uwzględnia zarówno tradycję jak i współczesne zmiany, jakie dokonują się w systemie ochrony zdrowia, systemie kształcenia oraz praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Samodzielność i autonomia zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, oznacza nie tylko wysoki prestiż i uznanie społeczne, ale także możliwość podjęcia pracy, m.in.: w publicznych i niepublicznych podmiotach ochrony zdrowia, szkołach, zakładach pracy, samodzielnie prowadzonych grupowych/indywidualnych praktykach pielęgniarskich. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach różnych form doskonalenia podyplomowego.

  Zdobędziesz kompetencje w zakresie:
• samodzielnego sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym czynnikami ryzyka, chorym w jego środowisku zamieszkania, pracy, nauki oraz w warunkach ambulatoryjnych,
• udzielania świadczeń zdrowotnych, obejmujących: promocję zdrowia, profilaktykę, proces diagnostyczno-leczniczy, rehabilitację, działania pielęgnacyjno-opiekuńcze, edukację zdrowotną,
• organizowania i udziału w różnych formach wsparcia dla osób nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, umierających,
• nawiązywania współpracy z członkami zespołu terapeutycznego, rodziną pacjenta, społecznością lokalną,
• rozwoju zawodu i praktyki pielęgniarskiej oraz wdrażania nowych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych,
• zapewnienia właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

  Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować: na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
dr hab. n. med. Magdalena Pisarska – Krawczyk, prof. Akademii Kaliskiej, – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa
prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek
prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
Jacek Piątek
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
Katarzyna Sygit
prof dr hab.
Stanisław Mitura
dr hab. n. med.
Przemysław Biliński , prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med
Dariusz Kowalczyk, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med.
Zbigniew Bogusz
dr
Krzysztof Gieburowski
dr n. med.
Violetta Jachimowicz
dr n. med.
Ireneusz Urbaniak , prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med. Violetta Koźlak, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med. Jadwiga Rzempowska
dr n. med. Violetta Cebulska, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med.
Anna Bajek
dr n. med.
Waldemar Iwańczuk
dr n. med. i n. o zdr.
Wiktor Pałys
dr n. o zdr.
Katarzyna Juszczak, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. farm.
Marek Chuchracki, prof. Akademii Kaliskiej
dr inż.
Elżbieta Konieczna
dr
Ewa Jakubek
lek.
Olga Scrinscaia
mgr
Małgorzata Jerzyk – Rajbiś
mgr Maciej Leki
mgr Elżbieta Wolf
mgr Marek Przybył
mgr Anita Latańska
mgr Dorota Woźniak
mgr Beata Dębowska
mgr Jolanta Bilińska
mgr Joanna Majda
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY