KIERUNEK:

PIELĘGNIARSTWO

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata lub 3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Ocena pozytywna
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

OPIS KIERUNKU

   Perspektywy zawodowe. Pielęgniarstwo to atrakcyjny kierunek studiów stwarzający możliwość podjęcia pracy w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia. Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba profesjonalnie przygotowana do sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem człowieka, rodziny i szeroko rozumianej populacji. Program studiów pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Pielęgniarstwo jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna umożliwia własny rozwój, systematyczne wzbogacanie wiedzy oraz ciągłe doskonalenie umiejętności praktycznych. Edukacja na tym kierunku kształcenia uwzględnia zarówno tradycję jak i współczesne zmiany, jakie dokonują się w systemie ochrony zdrowia, systemie kształcenia oraz praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Samodzielność i autonomia zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, oznacza nie tylko wysoki prestiż i uznanie społeczne, ale także możliwość podjęcia pracy, m.in.: w publicznych i niepublicznych podmiotach ochrony zdrowia, szkołach, zakładach pracy, samodzielnie prowadzonych grupowych/indywidualnych praktykach pielęgniarskich. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach różnych form doskonalenia podyplomowego.

  Zdobędziesz kompetencje w zakresie:
• samodzielnego sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym czynnikami ryzyka, chorym w jego środowisku zamieszkania, pracy, nauki oraz w warunkach ambulatoryjnych,
• udzielania świadczeń zdrowotnych, obejmujących: promocję zdrowia, profilaktykę, proces diagnostyczno-leczniczy, rehabilitację, działania pielęgnacyjno-opiekuńcze, edukację zdrowotną,
• organizowania i udziału w różnych formach wsparcia dla osób nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, umierających,
• nawiązywania współpracy z członkami zespołu terapeutycznego, rodziną pacjenta, społecznością lokalną,
• rozwoju zawodu i praktyki pielęgniarskiej oraz wdrażania nowych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych,
• zapewnienia właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

  Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

PARTNERZY KIERUNKU


WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY