KIERUNEK:

POŁOŻNICTWO

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata lub 3,5 roku

Forma studiów:

stacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

Ocena pozytywna
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Wykonywanie zawodu położnej to sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej i pielęgniarskiej. Jako członek medycznego zespołu interdyscyplinarnego położna uczestniczy w procesie diagnozowania, leczenia i usprawniania pacjentek ciężarnych, rodzących, w okresie połogu oraz ze schorzeniami ginekologicznymi. Kompetencje położnej wiążą się przede wszystkim z planowaniem i realizowaniem indywidualnego procesu pielęgnowania uwzględniającego holistyczne spojrzenie na potrzeby i problemy pacjentek.

  Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżka kariery zawodowej – jak i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia o tym profilu.

  Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów
móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia ma pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Absolwent kierunku położnictwo uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, a dyplom ukończenia studiów uprawnia do uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

    Zdobędziesz kompetencje w zakresie:
• wiedzy w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych,
• umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej,
• umiejętności współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów,
• umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
• umiejętności inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa,
• umiejętności podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
• umiejętności działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

  Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach II stopnia Położnictwo

PARTNERZY KIERUNKU

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY