KIERUNEK:

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku studiów ratownictwo medyczne to osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania medycznych czynności ratunkowych, w stanach nagłego zagrożenia zdrowia życia. Kształcenie umiejętności praktycznych w toku studiów oparte jest na metodach symulacji medycznej, podczas której wykorzystywane są m.in.: zaawansowane fantomy ALS- MegaCode Kelly, MegaCode Kid, ALS Baby (Laerdal) sterowane bezprzewodowo systemami SimPad, fantom noworodka PEDI Blue Neonatal Simulator (Gaumard) oraz hybrydowy fantom porodowy MamaNathalie. Kolejno, studenci doskonalą swoje umiejętności w konkretnym działaniu praktycznym, podczas zajęć realizowanych w oddziałach szpitalnych oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego. Studenci, organizują i prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla różnej kategorii odbiorców, wykorzystując do tego celu ambulans treningowy Wydziału Nauk o Zdrowiu. Absolwent może podjąć pracę w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, GOPR, WOPR, po spełnieniu dodatkowych wymagań.

  Zdobędziesz kompetencje w zakresie:
• rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
• prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
• podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
• współdziałania z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach,
• promowania zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych,
• samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw.

Naukę w Akademii Kaliskiej możesz kontynuować: na studiach drugiego stopnia – kierunek Zdrowie Publiczne.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
dr hab. n. med. Sławomir Graczyk, prof. Akademii Kaliskiej, – Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek
prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss
prof. dr hab.
Stanisław Mitura
dr hab.
Przemysław Biliński, prof. Akademii Kaliskiej
dr hab.
Tomasz Kiczkowiak, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med. Ireneusz Urbaniak, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med. Małgorzata Bernatek
dr n. farm. Marek Chuchracki, prof. Akademii Kaliskiej
dr n. med.
Anita Balcerzak
dr n. med.
Zbigniew Bogusz
dr n med.
Artur Tarasiewicz
dr n med. Artur Witkowski
dr n med. Waldemar Iwańczuk
dr n med. Joanna Matysiak
dr n. med. Dawid Wiszniewski
lek. med. Mieczysław Pietrzyk
mgr Bartosz Bielan
mgr Tomasz Skrzypczyński
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY