KIERUNEK:

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

  • biologia
  • chemia
  • język polski
  • jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku studiów ratownictwo medyczne to osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania medycznych czynności ratunkowych, w stanach nagłego zagrożenia zdrowia życia. Kształcenie umiejętności praktycznych w toku studiów oparte jest na metodach symulacji medycznej, podczas której wykorzystywane są m.in.: zaawansowane fantomy ALS- MegaCode Kelly, MegaCode Kid, ALS Baby (Laerdal) sterowane bezprzewodowo systemami SimPad, fantom noworodka PEDI Blue Neonatal Simulator (Gaumard) oraz hybrydowy fantom porodowy MamaNathalie. Kolejno, studenci doskonalą swoje umiejętności w konkretnym działaniu praktycznym, podczas zajęć realizowanych w oddziałach szpitalnych oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego. Studenci, organizują i prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla różnej kategorii odbiorców, wykorzystując do tego celu ambulans treningowy Wydziału Nauk o Zdrowiu. Absolwent może podjąć pracę w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, takich jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, GOPR, WOPR, po spełnieniu dodatkowych wymagań.

  Zdobędziesz kompetencje w zakresie:
• rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
• prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
• podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
• współdziałania z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach,
• promowania zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych,
• samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw.

Naukę na Uniwersytecie Kaliskim możesz kontynuować: na studiach drugiego stopnia – kierunek Zdrowie Publiczne.

PARTNERZY KIERUNKU

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY