KIERUNEK:

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Wydział:

Nauk o Zdrowiu

Typ studiów:

Licencjacki

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

6 semestów

Forma studiów:

stacjonarne

Kryterium: biologia, chemia, język polski, jeden język obcy nowożytny

OPIS KIERUNKU

Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłościowy. Coraz więcej placówek medycznych, społecznych i edukacyjnych chce mieć w swoim zespole terapeutę zajęciowego. Rosnące potrzeby społeczeństwa związane ze zwiększaniem się ilości osób starszych, pacjentów z demencją czy osób ze specjalnymi potrzebami sprawia, że zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych dynamiczne wzrasta.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp.

Praca terapeuty zajęciowego wiąże się z aktywnością, kreatywnością oraz z ciągłym rozwojem. Wymaga wiedzy i praktyki z zakresu nauk o zdrowiu.

Studia przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów.

Podstawowy walor programu stanowi zrównoważona kompozycja: wiedzy, umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie:

  • praktycznych umiejętności pozwalających wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego,
  • prowadzenia warsztatów terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych,
  • podejścia systemowego do problemu niepełnosprawności,
  • budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi,
  • posługiwania się technikami/metodami arteterapeutycznymi.
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY