KIERUNEK:

ZARZĄDZANIE

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

II stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

2 lata – 4 semestry

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego  stopnia na kierunek zarządzanie mogą ubiegać  się  absolwenci  studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  magisterskich kierunków: zarządzanie, ekonomia, logistyka lub pokrewnych. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu.  W pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków zarządzanie, ekonomia, logistyka.

OPIS KIERUNKU

Perspektywy zawodowe. Przygotowywany program  studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie ma na celu wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę z  zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych, w tym zagadnień: kierowanie i zarządzanie organizacją, finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i innowacyjność. Struktura przedmiotów oraz ich szczegółowe treści programowe są tak dobrane, że zapewnią absolwentom możliwość pełnienia funkcji kierowniczych i organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości oraz formy własności. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawienia. 

 

Opracowany program studiów II stopnia  na kierunku Zarządzanie zapewni kształcenie studentów odpowiadające  na główne potrzeby rynku lokalnego i regionalnego jakie przyjęto w Strategii Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej do 2030 roku. Z badań rynku wynika potrzeba kształcenia kierowników i specjalistów w zakresie organizacji produkcji, sprzedaży i ekonomistów, których brakuje w powiatach kaliskim, pleszewskim i ostrowskim. Ponadto, jak wynika z kluczowych kierunków działań na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, ważne jest promowanie i wspieranie zakładania własnych przedsiębiorstw oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu (IOB) i mobilizacja  nauki i biznesu do współpracy. Absolwent tego kierunku będzie miał  pogłębioną wiedzę związaną z zarządzaniem własną firmą jak i pracą  w usługach doradczych dla biznesu.

 

Ukończenie studiów II stopnia na tym kierunku zapewni, oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, znajomość metodologii badań naukowych w zakresie  pozwalającym  na kontynuowanie studiów oraz przygotowywanie dysertacji doktorskiej  w ramach  tworzonej szkoły doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA

prof. dr hab. Stefan Kowal

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Maria Trojanek

prof. dr hab. Grzegorz Raubo

dr hab.Helena Kościelniak

dr hab. Olgierd Lissowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Andrzej Młodak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Waldemar Ratajczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Zbigniew Staniek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr hab. Krzysztof Walczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Jan Frąszczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Józef Kolański, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Andrzej Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Anna Ludwiczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Anna Maczasek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Tatiana Manasterska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Anna Matuszewska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Beata Wenerska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

dr Wojciech Bachor

dr Arkadiusz Derkacz

dr Chalnisia Krzakiewicz

dr Edyta Kulawiecka

dr Katarzyna Mikurenda

dr Ryszard Orliński

dr Aneta Pisarska

dr Adam Plichta

dr Izabela Rącka

dr Bartłomiej Spychalski

dr Janusz Zawadzki

WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY