KIERUNEK:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wydział:

Nauk Społecznych

Typ studiów:

I stopnia

Język podstawowy:

polski

Czas trwania:

3 lata – 6 semestrów

Forma studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Kryterium:

⦁ dwa wybrane przedmioty spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
⦁ jeden język obcy nowożytny

zarzadzanie-kryzysowe-ak

OPIS KIERUNKU

     Kierunek studiów Zarządzanie Kryzysowe obejmuje problematykę bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu.
     Uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań. Program kształcenia wyraźnie różni się od innych konkurencyjnych ofert uczelni z regionu Wielkopolski. Szczególnie korzystnie wyróżnia się wobec przygotowanej możliwości wyboru przedmiotów w poszczególnych modułach i dużej ilości godzin zajęć konwersatoryjnych w stosunku do wykładów. Profil praktyczny studiów na kierunku zarządzanie kryzysowe oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane w Uczelni, przede wszystkim realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym, lub praktyków wojskowych i cywilnych, jak i pracę Uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (6 miesięczna praktyka zawodowa, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła dotyczy przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz do wyboru, umożliwi to weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.
    Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe otrzymujący tytuł licencjata, będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, struktur obronności i bezpieczeństwa państwa) oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych. Wiedza z zakresu wybranych dyscyplin nauk społecznych, a w tym praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, podziału władzy w państwie, oraz zadań i zasad funkcjonowania organów kierowania państwem, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, pomoże w zrozumieniu i usytuowaniu w strukturze władzy organów  i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Poprzez umiejętność analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego szczebla zarządzania lub zespołu w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.
     Absolwent będzie przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu społecznego, wojennego oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa oraz do prowadzenia badań naukowych w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów trzeciego stopnia, będzie profesjonalnie przygotowany do wypełnienia luki kadrowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pracownicy cywilni służb mundurowych. Absolwent nabędzie również kwalifikacje pracy w zespole, niezbędne przygotowanie do podjęcia dalszych studiów oraz dalszego samodzielnego rozwoju umiejętności i kompetencji, zdobywania wiedzy oraz uczenia się  w ciągu całego życia.
 Pozyskany tytuł zawodowy licencjata pozwoli również na kontynuację kształcenia na Uniwersytecie Kaliskim na studiach II stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe oraz Zarządzanie i Dowodzenie

PARTNERZY KIERUNKU

KADRA
 • prof. dr hab. Piotr Dela
 • prof. dr hab. Jan Posobiec
 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo
 • dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Konrad Malasiewicz, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Tomasz Rubaj, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Waldemar Scheffs, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Krystian Frącik, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr hab. Marek Kubiński, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • dr Wiesław Jaszczur
 • dr Paweł Kamiński
 • dr Monika Majchrzak
 • dr Zofia Marciniak
 • dr Bogumiła Pawlaczyk
 • dr Norbert  Prusiński
 • dr Zuzanna Przyłuska
 • dr Wojciech Winkler
 • dr Sławomir Wronka
WARUNKI REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY