ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Czas trwania:

2 semestry

Opiekun:

dr hab. inż. Tomasz Rubaj

Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia

Opłaty:

ADRESACI STUDIÓW

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

OPIS KIERUNKU

Studia adresowane są do absolwentów Uniwersytetu Kaliskiego (wcześniej Akademii Kaliskiej) oraz innych uczelni wyższych, osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w województwach, powiatach i gminach:  specjalistów Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Specjalistów do spraw Zarządzania Kryzysowego, pracowników administracji samorządowej i innych instytucji, służb, inspekcji i straży, zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego i uczestniczących w poszczególnych jego fazach,  osób wchodzących w skład organów związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i ochroną ludności. Studia skierowane są też do osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności w komórkach obronnych organizacji gospodarczych.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest: doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego przydatną w pracy, zarówno na jednoosobowych stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne, jaki i osób wchodzących w skład organów Zespołów Zarzadzania Kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu i gminy, a także innych instytucji, służb, inspekcji i straży.

Słuchacze uzyskają wiedzę na temat zjawiska kryzysu i sytuacji kryzysowej, zagrożeń niemilitarnych spowodowanych siłami natury i działalnością człowieka, psychologicznych i socjologicznych aspektów sytuacji kryzysowych, a także sprawowania i rozwoju przywództwa w tego typu sytuacjach. W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca składu, zadań, form i metod pracy organów zarządzania kryzysowego, metodyki opracowania ćwiczeń obronnych oraz zasadniczych dokumentów – Planów Zarządzania Kryzysowego oraz wybranych elementów Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności niezbędne w trakcie realizacji zadań  na poszczególnych etapach zarządzania kryzysowego: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Do umiejętności tych należą między innymi: prognozowanie, rozpoznawanie, ocena i monitorowanie zagrożeń, przygotowanie map ryzyka i map zagrożeń, a także siatki bezpieczeństwa, wykonywania Planów Zarządzania Kryzysowego wraz z niezbędnymi załącznikami funkcjonalnymi, a także wybranych elementów Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Nabędą również umiejętności metodycznego przygotowania i realizacji ćwiczeń obronnych (w zakresie zarządzania kryzysowego) organizowanych i prowadzonych na szczeblu województwa, powiatu i gminy.