EXECUTIVE MBA

Czas trwania:

2 semestry

Opiekun:

Krystiana Brzezicka

Forma zajęć:

hybrydowa

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do:

 • kadry kierowniczej,
 • dyrektorów spółek handlowych,
 • kandydatów do Rad Nadzorczych
 • menedżerów,
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • osób zarządzających średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
 • osób, które chcą uzupełnić wykształcenie akademickie i rozwinąć praktyczne umiejętności menedżerskie,
 • konsultantów oraz doradców biznesu,
 • osób przygotowujących się do objęcia funkcji menedżerskich.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego  lub  drugiego  stopnia  albo  jednolitych  studiów magisterskich i uzyskały decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) to najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Prowadzone innowacyjną formą hybrydową. To nowe rozwiązanie, które proponujemy dla słuchaczy. Moduł programu realizowany jest przez wybitnych i doświadczonych profesjonalistów/praktyków z Polski.

MBA to interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z wielu dziedzin takich jak: zarządzanie, marketing, prawo, finanse, rachunkowość, psychologia, a także etyka.

 

 • Słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu współczesnych wyzwań szeroko rozumianego zarządzania, która jest niezbędną do zrozumienia współczesnych trendów i dylematów rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.
 • Program studiów zapewnia poznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących tworzenia i realizacji strategii organizacji oraz doskonalenia systemów zarządzania.
 • Słuchacze zdobędą umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin do twórczego formułowania i rozwiązywania złożonych oraz niestandardowych problemów związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem
 • Dodatkowo, program studiów zapewnia zdobycie umiejętności komunikowania się, negocjacji oraz budowania zespołu.
 • Program zapewnia pozyskanie kompetencji społecznych polegających na inicjowaniu i aktywnym uczestnictwie w pracy interdyscyplinarnych zespołów w środowisku pracy i poza nim
 • Moduły programu studiów podyplomowych realizowane są przez wybitnych specjalistów/praktyków z poszczególnych obszarów.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, gier symulacyjnych, testów, ćwiczeń, projektów realizowanych indywidualnie oraz zespołowo.
 • Program zawiera elementu coachingu , który zorientowany jest na identyfikację indywidualnych potrzeb rozwojowych słuchaczy.
 • Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym ( sobota/niedziela).
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego na obronie projektu/pracy dyplomowej.
 • Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

PROGRAM

REKRUTACJA