HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST

 Rekrutacja:

 • Rozpocznie się 1 czerwca 2023
 • Rejestracja on-line potrwa do 30 września
 • Składanie dokumentów do 13 października
 • Ogłoszenie wyników – 20 października
 • Start studiów – w listopadzie 2023

Pierwszy zjazd odbędzie się w Kaliszu.

Kolejne w formule zdalnej/hybrydowej.

Czas trwania:

2 semestry (230h)

Opiekun:

dr Makary Górzyński

Opłaty:

1300zł / semestr

Historia architektury miast

STUDIA KIERUJEMY DO

 • absolwentów kierunków historycznych i humanistycznych I i II stopnia, szczególnie historii, studiów MISH i interdyscyplinarnych, etnologii i antropologii kulturowej
 • absolwentów kierunku historia sztuki, chcących zdobyć nowe kompetencje i specjalizację w badaniach historii architektury i miast
 • architektów i pracowników biur projektowych, działających na rynku konserwacji i ochrony zabytków
 • pracowników samorządów, związanych z ustawowymi zadaniami gmin w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa
 • historyków, pracujących nad monografiami miast, zabytków, ochroną i promocją dziedzictwa
 • muzealników i archiwistów różnych instytucji krajowych
 • pracowników centrów promocji turystyki, promocji architektury zabytkowej, twórców przewodników turystycznych
 • organizatorów turystyki związanej z architekturą i urbanistyką
 • przewodników turystycznych;
 • wszystkich osób, zainteresowanych interdyscyplinarnym poszerzeniem swojej wiedzy historycznej, rozwojem kompetencji kreatywnych i pisania tekstów naukowych w zakresie humani- styki krytycznej

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe „Historia architektury i budowy miast” realizowane są przez Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Akademii Kaliskiej w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych, który prowadzi studia i ich obsługę. Prowadzone są w formie niestacjonarnej i trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 230 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych podczas przeważnie dwudnio- wych zjazdów (przeważnie sobota–niedziela, dodatkowo w piątki). W ciągu zjazdu pracujemy przez ok. 20-22 godz. dydaktycznych (10-12 zajęć). Program zakłada realizację części zjazdów (głównie wykładów) w formule pracy zdalnej przez narzędzia komunikacji elektronicznej.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie kompetencji osób o kierunkowym wykształceniu I lub II stopnia (historycznym, archeologicznym czy etnolo- gicznym i antropologicznym, ale i architektonicznym) o specjalistyczną wiedzę z zakresu dziejów architektury i budowy miast na świecie, w Europie i Polsce oraz umiejętności i kompetencje w zakresie metodologii badań naukowych oraz współczesnych wyzwań badawczych. Dodatkowym celem kierunku jest umożliwienie w przystępnej formie wszystkim zainteresowanym (po ukończeniu studiów I lub II stopnia różnych kierunków) nabycia wiedzy i umiejętności, mających zastosowanie w pracy muzealników, urzędów promocji turystycznej, ochrony zabytków różnych szczebli, nauczycieli, architektów, jak i w działaniach przewodników turystycznych i organizatorów turystyki, dla których zabytki architektury są jednym z najważniejszych obszarów działania.

DODATKOWE INFORMACJE O KIERUNKU

KRYTERIA REKRUTACJI

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych i udokumentowanie tego faktu poświadczoną kopią dyplomu. Decyduje kolejność poprawnych formalnie zgłoszeń poprzez system rekrutacji online. Więcej informacji:https://irkpodyplomowe.akademia.kalisz.pl/

REGULAMIN I ORGANIZACJA STUDIÓW

PROGRAM

REKRUTACJA