HARMONOGRAM REKRUTACJI

STUDIA STACJONARNE

rejestracja i składanie dokumentów: od 1 czerwca do 27 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie wyników: 3 września 2021 r.

STUDIA NIESTACJONARNE

rejestracja i składanie dokumentów: od 1 czerwca do 15 września 2021 r

ogłoszenie wyników: 22 września 2021 r.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych należy wpłacić na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji (konto to służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych).

Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów
  • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku studiów
  • wyrejestrowania kandydata z danego kierunku studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przed przystąpieniem do drugiego etapu rekrutacji (tj. przed złożeniem kompletów dokumentów)
  • nieprzystąpienia do drugiego etapu rekrutacji (niezłożenia dokumentów)
  • wniesienie opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałowa komisję rekrutacyjną.

PROCES REKRUTACJI

ETAP I – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) https://irk.akademia.kalisz.pl w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

ETAP II – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Akademia Kaliska nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez uczelnię lub notariusza).

ETAP III – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

ETAP IV – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów udostępnionych w Czytelni Głównej Akademii Kaliskiej w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE

KIERUNEK

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 1200,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE ORGANIZACJI 1500,00 zł
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 1300,00 zł
HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA 1300,00 zł
HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA 1300,00 zł
HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 1300,00 zł
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE 1300,00 zł
KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1300,00 zł
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ 1400,00 zł
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM 1300,00 zł
OPIEKA SENIORALNA 1400,00 zł
OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ 1400,00 zł
OSOBISTY TRENER ZDROWIA 1400,00 zł
PRAWO PODATKOWE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRAKTYCE 1250,00 zł
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 1300,00 zł
PSYCHODIETETYKA 1400,00 zł
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 1200,00 zł
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1200,00 zł
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1200,00 zł
ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ 1250,00 zł
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA 1400,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 1200,00 zł
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 5950,00 zł
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE 1400,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1200,00 zł

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo

BUDOWNICTWO 1950,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1950,00 zł
DIETETYKA 1950,00 zł
ELEKTRORADIOLOGIA 2000,00 zł
ELEKTROTECHNIKA 1950,00 zł
INFORMATYKA 1950,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1950,00 zł
KOSMETOLOGIA 2000,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1950,00 zł
PIELĘGNIARSTWO 1950,00 zł
POŁOŻNICTWO 1950,00 zł
RATOWNICTWO MEDYCZNE 2000,00 zł
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 1950,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE 1950,00 zł
ZARZĄDZANIE 1850,00 zł

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
FIZJOTERAPIA 2100,00 zł

 

STUDIA II STOPNIA

Kierunek Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1950,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1950,00 zł
PIELĘGNIARSTWO 2000,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM 1950,00 zł
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE 1950,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 1950,00 zł
KOSMETOLOGIA 2000,00 zł
POŁOŻNICTWO 2000,00 zł
ZDROWIE PUBLICZNE 1950,00 zł