REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE

 Rekrutacja:

 • Rozpocznie się 1 czerwca 2023
 • Rejestracja on-line potrwa do 30 września
 • Składanie dokumentów do 13 października
 • Ogłoszenie wyników – 20 października
 • Start studiów – w listopadzie 2023

Pierwszy zjazd odbędzie się w Kaliszu.

Kolejne w formule zdalnej/hybrydowej.

Czas trwania:

2 semestry (230h)

Opiekun:

dr Makary Górzyński

Opłaty:

1300zł / semestr

Regionalne badania historyczne - Logo

STUDIA KIERUJEMY DO

 • absolwentów kierunków humanistycznych I i II stopnia, szczególnie historii, studiów MISH i interdyscyplinarnych, historii sztuki, etnologii/antropologii, bibliotekoznawstwa/informatologii
 • absolwentów studiów z zakresu historii, chcących zdobyć nowe kompetencje i specjalizację w badaniach z perspektywy regionalnej, z interdyscyplinarnymi kompetencjami i umiejętnościami prezentacji/autoprezentacji
 • pracowników samorządowych, związanych z ustawowymi zadaniami gmin w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa
 • nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych
 • historyków, pracujących nad monografiami miast, wsi, regionów
 • osób zainteresowanych genealogią, prowadzących poszukiwania korzeni na własny czy szerszy użytek, w tym w ramach usług
 • osób zainteresowanych historią regionalną, historią Wielkopolski, szczególnie Kalisza i regionu
 • osób działających w lokalnych społecznościach na rzecz opisu historii, ratowania świadectw i śladów dziejów, przywracania pamięci o postaciach i wydarzeniach;
 • członków towarzystw i stowarzyszeń oraz instytucji lokalnych i regionalnych, związanych z ochroną i promocją dziedzictwa
 • pracowników centrów promocji turystyki i autorów opracowań z tego zakresu
 • wszystkich osób zainteresowanych interdyscyplinarnym poszerzeniem swojej wiedzy historycznej, rozwojem kompetencji kreatywnych i pisania tekstów naukowych w zakresie humanistyki krytycznej jako szkoły wyobraźni i umiejętności przydatnych we współczesnym świecie

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe „Regionalne badania historyczne” realizowane są przez Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Akademii Kaliskiej w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych, który prowadzi studia i ich obsługę. Prowadzone są w formie niestacjonarnej i trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 230 godzin zajęć dydaktycznych, odbywających się podczas przeważnie dwudniowych zjazdów (sobota–niedziela). W ciągu zjazdu pracujemy przez ok. 20-22 godz. dydaktycznych (10-12 zajęć). Program zakłada możliwość realizacji części zjazdów (głównie wykładów) w formule pracy zdalnej przez narzędzia komunikacji elektronicznej.

Ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem, uzyskaniu liczby 30 punktów ECTS i złożeniu pracy dyplomowej, a następnie zdaniu egzaminu dyplomowego. Forma pracy dyplomowej jest ustalana indywidualnie, może obejmować studium jednego zagadnienia, artykuł naukowy, recenzję, esej. Istnieje możliwość wydania najlepszych 12 prac pisemnych w tematycznym numerze punktowanego czasopisma naukowego. Ukończenie studiów potwierdzone jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

CEL STUDIÓW

W ostatnich kilkudziesięciu latach zainteresowanie historią w wymiarze bliskim, emocjonującym, fascynującym – dziejami rodziny, wsi, miasta, zabytków, społeczności, religii – jest jednym z fenomenów współczesnego, zglobalizowanego świata. Procesy integracji europejskiej, a jednocześnie myślenie w kategoriach regionu i konkretnego miejsca to uzupełniające się zjawiska, wpływające na wielką popularność regionalizmu. Kim jesteśmy? Skąd się wywodzimy? Co oznacza w praktyce tożsamość religijna, narodowa, przypisanie do miejsca, czasów i ludzi? Jak te problemy, jak i ich historyczne przemiany, wpływają na wytwarzanie nowych wartości, utrzymywanie fundamentów kultury, na nasze życie?

Promując koncepcję regionalnych badań historycznych, otwartych na interdyscyplinarność i wymianę doświadczeń w obrębie nowoczesnej humanistyki, zapraszamy do uczestnictwa w unikalnych studiach podyplomowych. Program naszego kierunku opiera się na założeniu, iż prowadzenie badań historycznych jest zawsze oparte o konkretny czas i miejsce, w tym także o perspektywę regionalną jako zestaw wartości określających nasze możliwości, świadomość, cele. Właśnie poprzez ujęcie regionalne proponujemy analizować zjawiska dziejowe i ich znaczenia dla konkretnych ludzi oraz przestrzeni. Zapraszamy do fascynującej podróży – do świata przeszłości, z którego wszyscy wyrastamy, zarówno w jednostkowym, jak i społecznym ujęciu. Regionalne badania historyczne to program łączący aktualne trendy humanistyki i nauk historycznych, z bogatą bazą przedmiotów otwierających wyobraźnię i horyzonty poznawcze. W autorski sposób zaprosiliśmy do współpracy zespół specjalistek i specjalistów różnych dziedzin – historyków, praktyków metodologii i teorii naukowych, informacji i ich źródeł, archiwistów, historyków sztuki i kultury, badaczy antropologii czy komunikacji językowej. Łącząc ich różnorodną wiedzę i pasje, a także umiejętność spojrzenia w perspektywie regionu, miejsca, mikrohistorii – z procesami globalnymi w tle – oferujemy studia historyczne jako przygodę i wyzwanie. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych „historią bliżej ludzi”: do osób szukających narzędzi, metod i umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania wiedzy o przeszłości. Ten techniczny, także teoretyczny poziom łączymy z ciekawością, jaką rodzi różnorodność życia: wydarzeń i ich opisów w historiografii. Szukamy dla nich regionalnej bliskości, znaczenia, zastosowania w edukacji, sektorze kultury czy branżach kreatywnych. Ogólnohistoryczne wykształcenie łączone z problematyką regionu, regionalizmu i miejsca w badaniach historycznych kierujemy do wszystkich zainteresowanych, także amatorsko, od genealogii po historię mniejszości etnicznych i kulturowych czy odkrywanie zapomnianych osób, faktów oraz przedmiotów czy miejsc.

KRYTERIUM REKRUTACJI

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych i udokumentowanie tego faktu poświadczoną kopią dyplomu. Decyduje kolejność poprawnych formalnie zgłoszeń poprzez system rekrutacji online. Więcej informacji:https://irkpodyplomowe.akademia.kalisz.pl/

REGULAMIN I ORGANIZACJA STUDIÓW

DODATKOWE INFORMACJE O KIERUNKU

PROGRAM

REKRUTACJA